BATORY WSPOMÓGŁ BARTKA

Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie, prowadząca program stypendialny "Równe szanse" przyznała Barciańskiej Inicjatywie Oświatowej prowadzącej program "BARTEK" kwotę 20 tys. zł.

Prowadzony od 2000 roku program "Równych Szans" ma na celu stworzenie dodatkowego zródła finansowania stypendiów przeznaczonych dla uczniów zdolnych lecz pozbawionych możliwości kształcenia, nawet na poziomie podstawowym.

Fundacja im. Stefana Batorego nie wypłaca bezpośrednio stypendiów uczniom, lecz przekazuje na ten cel dotacje partnerskim organizacjom prowadzącym programy stypendialne. Komisja, która ustala komu i jak wysokie przyznać stypendium, zwraca uwagę na wyniki w nauce, dochody w rodzinie, a niekiedy również na zaawansowanie na rzecz środowiska lokalnego lub inne pozaszkolne osiągnięcia. Stypendyści otrzymane pieniądze (50-250 zł miesięcznie) przeznaczają na kupno potrzebnych podręczników i innych pomocy naukowych oraz na opłaty zwišzane ze sprawnym funkcjonowaniem w szkole i środowisku.

W programie "Równych Szans" uczestniczy obecnie 35 różnych organizacji. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu w ubiegłym roku szkolnym 1442 uczniów otrzymywało comiesięczne stypendia. Ten fakt umieszcza projekt "Równych Szans" na 3 miejscu programów stypendialnych AWRSP oraz Prezesa Rady Ministrów i MENiS.