Barciańska Inicjatywa Oświatowa rozpoczęła działalność w 1999r. jako stowarzyszenie. Jej członkami są: nauczyciele, pracownicy Urzędu Gminy, rolnicy, radni. Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa Oświatowa jest organizacją dobroczynną. Jej celem jest przygotowanie, organizowanie i promowanie programów, inicjatyw i działań sprzyjających dalszemu kształceniu młodzieży z terenu gminy Barciany oraz stworzenie gminnego systemu stypendialnego, a także przyczynienie się do doskonalenia metod wychowawczych wśród rodziców i kadry nauczycielskiej. Stowarzyszenie jest wspierane przez przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, instytucje samorządowe i organizacje samorządowe krajowe i zagraniczne oraz osoby fizyczne. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

• działania na rzecz wspierania dalszego kształcenia uczniów z terenu gminy Barciany,

• organizację i prowadzenie gminnego systemu stypendialnego,

• współpracę z osobami i instytucjami w zakresie udzielania pomocy merytorycznej i materialnej na rzecz kształcenia i rozwoju młodzieży wiejskiej,

• pomoc w organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół różnych szczebli,

• organizowanie i finansowanie szkoleń, poradnictwa zawodowego dla młodzieży oraz różnorakich form szkolenia nauczycieli,

• prowadzenia i wspierania różnych form integracji i rozwoju młodzieży, w tym działalności artystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej,

• współpracę i pomoc w pracy wychowawczej prowadzonej przez rodziców i członków Stowarzyszenia.