Stowarzyszenie gromadzi fundusze, z których dochody wykorzystywane są do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa Oświatowa współpracuje ze sponsorami w różnych formach. Firmy te są darczyńcami funduszu stypendialnego, sponsorują imprezy charytatywne. Przedstawiciele firm oferują także swoją pomoc w formie bezpłatnych usług, pracy, darów rzeczowych.

Główni partnerzy i sponsorzy:

• Fundacja im.Stefana Batorego jest głównym partnerem Funduszu Stypendialnego "Bartek" wspomagającym finansowo i merytorycznie.

Dzięki programowi "Równe szanse" zebrane przez BIO środki finansowe są podwajane. Pozwala to na coroczne zwiększanie ilości przydzielanych stypendiów, oraz tworzenie tzw. "kapitalu żelaznego", który będzie stabilizował system stypendialny.

• Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych w Warszawie wspierająca organizacje pozarządowe. Jedną z dziedzin którą zajmuje się FISE, jest poprawa szans życiowych młodzieży, stąd współpraca naszego stowarzyszenia i FISE w zakresie tworzenia funduszu stypendialnego.

• Zarząd Gminy w Barcianach

• Gimnazjum Publiczne w Barcianach

• Fundacja Wspomagania Wsi w Warszawie

• Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

• Bank Spółdzielczy w Reszlu

• Levi Strauss Poland Sp. z o.o.