Regulamin Programu Stypendialnego ”BARTEK”

1. Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Stypendialnego, którego celem jest finansowa pomoc uczniom szkół średnich, gimnazjów i szkół podstawowych (klasy VI-VIII) zamieszkałym na terenie gminy Barciany w województwie warmińsko-mazurskim.

Integralnymi elementami niniejszego Regulaminu są:
• Regulamin Pracy Komisji Stypendialnej
• Wzór wniosku o stypendium
• Kryteria przyznawania stypendiów

1. Postanowienia ogólne

1.1. W strukturze organizacyjnej "Stowarzyszenia Barciańska Inicjatywa Oświatowa" tworzy się wydzielony, celowy fundusz o nazwie Program Stypendialny "BARTEK".

1.2. Program zarządzany jest przez Komisję Stypendialną.

1.3. Komisję Stypendialną powołuje na okres 2 lat Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

1.4. Stypendia przyznawane są na podstawie złożonych wniosków zgodnie z Regulaminem Programu Stypendialnego.

1.5. Nadzór nad działalnością Programu sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.

2. Osoby uprawnione do korzystania z Programu Stypendialnego.

2.1. Z pomocy Programu Stypendialnego w formie stypendiów korzystać mogą uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów i szkół średnich oraz studenci I roku studiów dziennych (stypendium pomostowe) zamieszkali na terenie gminy Barciany w województwie warmińsko-mazurskim, którzy spełniają poniższe warunki:

a) Na koniec roku szkolnego osiągnęli średnią ocen nie mniejszą niż:

√ 4,8 w szkole podstawowej i gimnazjum,

√ 4,5 w szkole średniej.

b) Uzyskali przynajmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania i utrzymali ją przez cały okres otrzymywania stypendium (obniżenie oceny z zachowania po półroczu do "dobrej" skutkuje utratą stypendium).

c) Złożą do końca pierwszego tygodnia września kompletny wniosek o przyznanie stypendium.

3. Warunki przyznawania stypendiów.

3.1. Wysokość stypendium ustala raz w roku Komisja Stypendialna, uwzględniając możliwości finansowe Programu.

3.2. Komisja Stypendialna podejmuje decyzję do 15 września każdego roku.

3.3. Stypendia przyznawane są na wszystkich poziomach w oparciu o następujące kryteria:

√ Wyniki w nauce,

√ Szczególne osiągnięcia w ostatnim roku szkolnym,

√ Współpraca ze Stowarzyszeniem BIO.

3.4. Komisja Stypendialna nie będzie rozpatrywać niekompletnych wniosków.

3.5. Warunkiem rozpatrzenia wniosku ucznia, który otrzymywał stypendium w poprzednim roku szkolnym, jest praca na rzecz Stowarzyszenia w czasie pobierania stypendium.

3.6. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego.

3.7. Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty stypendium oraz jego wykorzystania określa umowa pomiędzy Stowarzyszeniem a stypendystą.

3.8. Stypendia ulegają weryfikacji po pierwszym półroczu. Do końca ferii zimowych stypendysta ma obowiązek dostarczyć poświadczony przez szkołę wykaz ocen za I półrocze. Niezłożenie tego dokumentu w przewidzianym terminie powoduje zabranie stypendium.

3.9. Po I półroczu, w wyniku weryfikacji, uczeń traci stypendium jeżeli:

a) średnia ocen obniży się o więcej niż 0,5 lub więcej niż 1,0 (przy zmianie poziomu nauczania),

b) ocena z zachowania będzie niższa niż bardzo dobra.

3.10. Stypendysta Programu Stypendialnego "BARTEK" nie może jednocześnie korzystać z innej formy stypendialnej (wyjątkiem jest stypendium socjalne przyznawane przez Urząd Gminy).

3.11. Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

4. Budżet Programu Stypendialnego

4.1. Kapitał Programu tworzony jest z wpłat i darowizn wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne, z oprocentowania depozytów bankowych, ze sprzedaży otrzymywanych darów rzeczowych, z dochodów uzyskanych z imprez charytatywnych.

4.2. Kapitał Programu gromadzony jest na wydzielonym rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Reszlu Oddział w Barcianach.

4.3. Plan wydatków Programu z podziałem na stypendia i obsługę zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

Regulamin niniejszy obowiązuje od 01.09.2018 r.