Regulamin pracy Komisji Stypendialnej

1. Komisję powołuje na okres 2 lat Walne Zebranie Stowarzyszenia Barciańska Inicjatywa Oświatowa.

2. O wyborze członków Komisji decyduje zwykła większość głosów.

3. Komisja składa się z 7 osób.

4. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

5. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

6. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący co najmniej dwa razy do roku.

7. Zadaniem Komisji jest przyznawanie stypendiów zgodnie z kryteriami i Regulaminem Programu Stypendialnego oraz weryfikacja wyników w nauce stypendystów po pierwszym półroczu.

8. Ustalenia Komisji są ważne przy obecności co najmniej 5 członków Komisji.

9. Z posiedzenia Komisji Sekretarz sporządza protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Komisji.

10. W przypadku wniosku o stypendium złożonego przez ucznia spokrewnionego z członkiem Komisji, członek ten nie bierze udziału w opiniowaniu wniosku.

Regulamin niniejszy zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia Barciańska Inicjatywa Oświatowa.

Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej uzgodnionej z członkami Komisji Stypendialnej i zatwierdzonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01.09.2015 r.