Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa Oświatowa obejmuje zasięgiem swojej działalności obszar gminy Barciany w województwie warmińsko - mazurskim, gminę z typowo popegerowską spuścizną, jej biedą, bezrobociem i brakiem perspektyw. Jej mieszkańcy na przemianach ustrojowych nie skorzystali, a płacą bardzo wysoką cenę, jaką jest los ich dzieci, dzieci dla których szkoła średnia czy studia stają się niedostępne. Rejon ten zamieszkuje ok. 7.500 osób.

Poważnym problemem w gminie jest bezrobocie, które coraz częściej dotyka ludzi młodych, którzy bardzo często nie kontynuują nauki z powodu trudnej sytuacji materialnej. W 1999r. zarejestrowanych było 970 bezrobotnych. O skali bezrobocia i ubóstwa świadczy również fakt, iż 40% rodzin korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( tylko 6% rodzin ma prawo do stałych zasiłków ).

Na terenie gminy znajdujš się 4 zespoły szkół ( 731 uczniów ). Kilkuset uczniów z gminy Barciany dojeżdża do szkół średnich.